W obszarze swoich uprawnień – Notariusz funkcjonuje jako osoba zaufania publicznego, korzystając z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Działania wykonane przez notariusza posiadają formę dokumentu urzędowego. Przy dokonywaniu czynów notarialnych notariusz Poznań  jest zobowiązany czuwać nad odpowiednim zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron a także innych osób, dla których czynność ta może spowodować konsekwencje prawne.

Jakie usługi świadczy notariusz?

Notariusz z pośród różnorodnych usług, jakie świadczy są m.in.: sporządzanie aktów notarialnych, poświadczeń, spisywanie protokołów, doręczanie oświadczeń, sporządzanie protestów weksli i czeków, odpisy, wpisy, wyciągów dokumentów i mnóstwo innych.

Jakie dokumenty są wymagane przez notariusza?

Najistotniejsze dla sprawnego zrealizowania problemu jest dysponowanie wszystkimi niezbędnymi dokumentami. Wszelkie informacje o tym, co jest istotne dla danego typu sprawy jest możliwość uzyskania drogą telefoniczną dzwoniąc do kancelarii. Wobec tego przychodząc na spotkanie z notariuszem, posiadając w ręku zestaw dokumentów, jesteśmy pewni, iż sprawa zostanie załatwiona tak szybko, jak to tylko możliwe. Zazwyczaj potrzebne są rozmaite upoważnienia, jeżeli nie działamy we własnym imieniu, tylko osób trzecich. Nawet w zakresie rodziny wymagane jest posiadanie upoważnienia do dokonywania czynności prawnych, najlepiej sporządzonego w obecności notariusza. Przy dokonywaniu czynności notarialnych podstawowym zadaniem notariusza jest pożądane zabezpieczenie praw i słusznych interesów każdej ze stron. Notariusz świadczy także stronom potrzebnych wyjaśnień.

Jakie uprawnienia ma notariusz?

W bieżącym systemie prawnym notariusz jest prawnikiem notariatu mianowanym poprzez ministra sprawiedliwości, a jego obowiązkami są zapobieganie sporom sądowym m.in. przez ochronie pewności obrotu gospodarczego. W latach 90. zeszłego wieku polski notariat przechwycił mnóstwo funkcji realizowanych dotąd przez ministra sprawiedliwości. Kierunki działań samorządu notarialnego zostały nakreślone na jego I Kongresie, który się odbył we Wrocławiu. Dotyczą one kontaktów zagranicznych (współpraca z Radą Europy i Międzynarodową Unią Notariatu Łacińskiego, udział w kongresach i sympozjach naukowych, organizowanych przez te instytucje lub ich wyspecjalizowane komisje, współpraca z notariatem innych państw itp.) oraz zasad wykonywania zawodu. 
Notariusz Poznań za swoje działania pobiera taksę notarialną, określoną rozporządzeniem ministra sprawiedliwości, jaka jest związana z typem czynności notarialnej. Notariusz jest także płatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn jak i również pobiera i odprowadza do sądu opłaty sądowe. 

Kategorie: blog