Akta notarialne to bardzo szczególna forma dokumentu urzędowego, który potwierdza dokonanie określonej czynności prawnej. Akt notarialny sporządza się wtedy, gdy jeżeli wymagają przepisy prawa lub wynika to z woli stron. Jeśli nie dochowamy formy aktu notarialnego w sytuacji, gdy wymaga tego prawo – spowoduje bezskuteczność czynności prawnej – na przykład przy sprzedaży nieruchomości, nieruchomość wtedy nie przejdzie na nabywcę.  

Kto może sporządzić akta notarialne?

Akta notarialne może sporządzi tylko notariusz, czasem też polski konsul, pod warunkiem uzyskania od Ministra Sprawiedliwości pisemnego upoważnienia wydanego na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych. 

Akt Notarialny powinien być sporządzony w Języku Polskim i zawierać: 

  • Datę sporządzenia aktu a w razie potrzeby lub na żądanie strony – godzinę i minutę rozpoczęcia i podpisania aktu 
  • miejsce sporządzenia aktu 
  • imię, nazwisko i siedzibę kancelarii notariusza 
  • imiona, nazwiska, imiona rodziców i miejsce zamieszkania osób fizycznych, nazwę i siedzibę osób prawnych lub innych podmiotów biorących udział w akcie,  
  • oświadczenia stron, z powołaniem się w razie potrzeby na okazane przy akcie dokumenty 
  • stwierdzenie, na żądanie stron, faktów i istotnych okoliczności, które zaszły przy spisywaniu aktu 
  • stwierdzenie, że akt został odczytany, przyjęty i podpisany 
  • podpisy biorących udział w akcie oraz osób obecnych przy sporządzaniu aktu 
  • podpis notariusza 

[źródło: Wikipedia

Akta notarialne – oryginały nie mogą być wydawane nikomu. Wypis aktu, który ma moc oryginału notarialnego mogą otrzymać osoby upoważnione. Wypis powinien być „kopią” oryginały. Wypis aktu podpsuje oczywiście notariusz. Jeśli wypis ma więcej niż jedną stronę powinien być ponumerowany, połączony.  

A co w sytuacji, kiedy uczestnikami aktu są osoby nie umiejące lub nie mogące pisać? 

Wtedy to Notariusz stwierdza, że osoba taka aktu nie podpisała musi podać z jakich powodów. Akt notarialny przed podpisanie jest oczywiście odczytywany przez Notariusza lub inną osobę w jego obecności. Notariusz przy odczytywaniu aktu powinien być przekonany, że osoby biorące udział w czynności dokładnie rozumieją treść oraz znaczenie aktu i akt jest zgodny z ich wolą. 

Osoba niewidoma – zmiany w kodeksie cywilnym. 

Od 16 kwietnia 2010 roku osoby niewidome niemogące przeczytać oficjalnych dokumentów, pod którymi mają złożyć podpis, nie muszą składać oświadczenia woli w formie aktu notarialnego. Tego dnia wchodzi bowiem w życie znowelizowana ustawa z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny. 

Artykuł 80 kodeksu cywilnego ustanowiony jeszcze w czasach PRL w celu ochrony osób niepiśmiennych (analfabetów) brzmiał: „Jeżeli osoba niemogąca czytać ma złożyć oświadczenie woli na piśmie, oświadczenie to powinno być złożone w formie aktu  notarialnego”.  

Dziś niewidomi mają wiele możliwości, z których mogą korzystać, kiedy zawierają porozumienia, zaciągają zobowiązania. Nie są ograniczeni do formy aktu notarialnego, kontrahenci nie mogą dyktować formy złożenia oświadczenia woli przez niewidomego. Są oczywiście takie czynności prawne, które wymagają złożenia oświadczenia woli przed notariuszem (np. sprzedaż i nabycie nieruchomości), ale obowiązek skorzystania z pomocy notariusza dotyczy wszystkich obywateli, nie tylko nie mogących czytać. 

Kategorie: blog